zo'Rhumantic

Wettelijke bepalingen
1- uitgever verantwoordelijk voor de site

Rhumantic SRL
Avenue le marinel 160 - 1040 Brussel
ECB-nummer : 0777.857.351
BTW : BE 0777 857 351
Mail: info@sorhumantic.be
Tel : +32 (0) 474 48 39 60

2- Onderdak

Deze site wordt gehost door de firma OVH
TVA : FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

3- Privacybeleid

Rhumantic respecteert de bescherming van de privacy en persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is bedoeld om bezoekers en gebruikers (samen of individueel aangeduid als "u") van onze site te voorzien van de volgende informatie Rhumantic.be (hierna "de Site" genoemd) van informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie, door Rhumantic (hierna "wij" of "ons" genoemd), van hun persoonsgegevens, overeenkomstig de nieuwe vereisten die zijn ingevoerd bij Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die op 25 mei 2018 in werking is getreden (hierna "de verordening" genoemd).

3.1 Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw op de Site verzamelde persoonsgegevens is:
Rhumantic SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue le marinel 160 in 1040 BRUSSEL, ingeschreven bij de ECB onder nummer 0777.857.351.

3.2 Verwerkte persoonsgegevens

De gegevens die Rhumanticin het kader van uw gebruik van de Site worden verzameld, met name door het invullen van onze formulieren, het doen van een online aankoop, het aanmaken van een account of het contacteren van ons, zijn als volgt:

Gegevens die uitdrukkelijk door de klant worden vermeld, zoals onder andere naam (voor- en achternaam), postadres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, persoonlijke gegevens.

Gegevens die automatisch worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming, zoals informatie over uw surfpad op onze Site (pad op de verschillende URL-pagina's, inhoud die u raadpleegt, gebruikte zoektermen, duur van de raadpleging, aantal klikken, etc.), informatie over u (uw IP-adres, het type browserversie dat wordt gebruikt, etc.).

Als u vooraf uw toestemming geeft, kunnen cookies worden opgeslagen in uw browser.
Voor meer informatie over ons cookiebeleid, nodigen wij u uit om paragraaf 4 "Cookiebeleid" te lezen.

3.3 Doelstellingen en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn nodig om u te voorzien van de diensten die op onze Site worden aangeboden.
Uw persoonlijke gegevens kunnen dus worden gebruikt voor :
u in staat te stellen de op onze Site geplaatste producten te kopen en aan u te laten leveren, u informatie te
sturen over onze producten, op basis van uw toestemming en op basis van ons legitieme belang om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en zo de kwaliteit van onze diensten te verbeteren; anonieme statistieken op te
stellen met betrekking tot het gebruik van de Site, op basis van ons legitieme belang om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en zo de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
u in het algemeen te voorzien van alle diensten die aan u beschikbaar worden gesteld op onze Site.

3.4 Ontvangers van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan RhumanticDe Site wordt ter beschikking gesteld van onze technische dienstverleners en onze partners om hun verwerking in overeenstemming met de in artikel 3.3 hierboven vermelde doeleinden, hun hosting en, in het algemeen, de goede werking van onze diensten op de Site te verzekeren.
Binnen RhumanticUw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor een beperkt aantal mensen die deze in het kader van hun werk moeten kennen.

3.5. Bewaartijd van de verzamelde gegevens

Indien u geen gebruik maakt van de in artikel 3.6 hieronder genoemde rechten, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en die in artikel 3.3 hierboven is vermeld.
Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de langste periode die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of gedurende enige andere periode die verband houdt met onze operationele eisen, om het beheer van de klantrelatie te vereenvoudigen en om te reageren op juridische acties of verzoeken van regelgevende instanties. Zo worden de meeste gegevens van onze klanten bewaard voor de duur van de contractuele relatie en, na afloop van de contractuele relatie, zo lang als nodig is om de vervolging of verdediging van een rechtszaak te waarborgen.
De informatie die op onze Site wordt verzameld door het gebruik van cookies, en onder voorbehoud van uw toestemming, wordt bewaard voor een periode van maximaal dertien (13) maanden, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

3.6 Bezoekersrecht

Wij treffen veiligheids- en beschermingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens (redelijke en passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen) om wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Overeenkomstig de geldende regelgeving informeren wij u dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens
- een recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, en de mogelijkheid om een kopie ervan te verkrijgen;
- een recht op rectificatie van uw gegevens die onjuist en/of onvolledig zijn, alsmede een recht op verwijdering van deze gegevens indien u met name van mening bent dat deze niet langer noodzakelijk zijn in verband met het doel van de verwerking of dat zij onrechtmatig zijn verwerkt;
- een recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, met name indien u de juistheid van de gegevens betwist (na verificatie door ons) of indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, maar u deze niet wenst te wissen;
- een recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat u in staat stelt uw aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven;
- een recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming die plaatsvond vóór de intrekking van de toestemming;
- een recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang en voor commerciële prospectiedoeleinden.

De bovenvermelde rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door een verzoek per e-mail te sturen naar info@sorhumantic.be
. Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten moet vergezeld gaan van een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs.
De uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens is gratis. In geval van verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter, kunnen wij echter betaling eisen van redelijke kosten, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, het doen van de mededelingen of het nemen van de gevraagde maatregelen, of weigeren aan deze verzoeken te voldoen.
Wij verbinden ons ertoe u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen informatie te verstrekken over de maatregelen die naar aanleiding van een verzoek tot uitoefening van uw rechten zijn genomen.

3.7 Klacht bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Voor België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) (Pressestraat 35, 1000 Brussel, telefoon: +32 (0)2 274 48 00; Fax: +32 (0)2 274 48 35; E-mail: commission@privacycommission.be).

3.8 Wijzigingen in ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid wijzigen, met name om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen of updates.

4- Cookiebeleid

Overeenkomstig artikel 129, 1° van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005, is het de Rhumanticbedoeling u te informeren over het gebruik van cookies.
Deze pagina is bedoeld om u te helpen beter te begrijpen wat cookies zijn, hoe ze werken en welke tools u kunt gebruiken om ze in te stellen.

4.1 Definitie

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen er cookies worden opgeslagen in uw browser.
Een cookie is een tekstbestand dat op uw browser wordt opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Het doel ervan is met name het verzamelen van informatie met betrekking tot uw navigatie en het aanbieden van diensten en aanbiedingen die zijn aangepast aan uw interessegebieden.

4.2 Voor welke doeleinden worden cookies gebruikt op de site?

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring bij het surfen op de website te verbeteren. Onze cookies zijn in de eerste plaats bedoeld om uw surfervaring te optimaliseren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw voorkeuren (taal, land...) onthouden tijdens het navigeren en tijdens latere toegangen.

Van deze cookies worden de als noodzakelijk geclassificeerde cookies in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteit van de website.
De nodige cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website. Deze categorie omvat alleen die cookies die de basisfunctionaliteit en veiligheidskenmerken van de website garanderen.
Deze cookies slaan geen gevoelige persoonlijke informatie op, zoals uw adres, wachtwoord, credit- of debetkaartgegevens.

We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om deze cookies uit te schakelen. Het uitschakelen van sommige van deze cookies kan echter invloed hebben op uw browse-ervaring.
Alle cookies die mogelijk niet bijzonder noodzakelijk zijn voor de werking van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen via analyses, advertenties en andere ingebedde content, worden onnodige cookies genoemd. Het is verplicht om de toestemming van de gebruiker te verkrijgen alvorens deze cookies op uw website uit te voeren.

4.3 Wie gebruikt de gegevens die zijn opgeslagen in Cookies?

De informatie die is opgeslagen in de cookies van onze site wordt uitsluitend gebruikt door onze diensten, met uitzondering van de cookies die hieronder worden aangeduid als "third party cookies", die worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten om ons te voorzien van de diensten die wij van hen hebben gevraagd met als doel het verbeteren van onze diensten en de surfervaring van de gebruiker.
Cookies van derden" zijn in wezen bedoeld om ons te voorzien van toegangsstatistieken en om de uitgevoerde betalingsverrichtingen te garanderen.

4.4 Hoe kunt u het gebruik van cookies uitschakelen en voorkomen?

U kunt er te allen tijde voor kiezen om cookies te weigeren. Wij informeren u dat het weigeren of configureren van cookies toch kan leiden tot een wijziging van uw surfgedrag op onze website en van uw voorwaarden voor toegang tot sommige van onze diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is.
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een storing in onze diensten als gevolg van het wijzigen en/of verwijderen van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

Als u geen gebruik wilt maken van cookies op deze website binnen de bovengenoemde grenzen, moet u eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de cookies die zijn opgeslagen in uw browser die aan deze website is gekoppeld, verwijderen. Je kunt dit op elk moment doen.

U kunt de cookies van deze website te allen tijde beperken, blokkeren of verwijderen door de configuratie van uw browser te wijzigen zoals hieronder beschreven. Aangezien de instellingen van de ene browser tot de andere verschillen, wordt de configuratie van Cookies meestal gedaan in de "Voorkeuren" of "Hulpmiddelen" menu's. Voor meer informatie over het instellen van cookies in uw browser raadpleegt u het "Help"-menu van uw browser. Wij kunnen de goede werking van het platform niet garanderen in het geval van het deactiveren van cookies.

Voor meer informatie over cookies kunt u de website van de Commission de la protection de la vie privée raadplegen.

5- Intellectuele eigendom

De Site, de inhoud ervan en alle elementen, inclusief de handelsmerken en logo's, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Rhumantic of dat Rhumantic mag gebruiken.
Alleen de reproductie of weergave van de elementen van de Site voor strikt privégebruik, onder voorbehoud van de verschillende of meer beperkende bepalingen van boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van Economische Wetgeving, is toegestaan.
Elke reproductie, representatie, wijziging, aanpassing, vertaling, extractie, door welk procédé dan ook en op welke drager dan ook, van het geheel of een deel van de Site en/of de elementen waaruit deze is samengesteld, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben gekregen van RhumanticHet gebruik van de website voor enig ander doel dan waarvoor het bestemd is, is ten strengste verboden. Het gebruik van de Site en zijn onderdelen is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk en privégebruik.
Elke reproductie, nabootsing, gebruik of bevestiging van een van de op de Site gereproduceerde merken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RhumanticHet gebruik van de website voor enig ander doel dan waarvoor het bestemd is, is ten strengste verboden.
Rhumantic en/of de ho uder van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een van de elementen van de Site behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke persoon die zich niet aan de voormelde verbodsbepalingen houdt.
Het maken van hypertekstlinks, al dan niet diepgaand, naar de Site is ten strengste verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhumantic.

6- Afwijzing van aansprakelijkheid

Rhumantic Als uitgever van de Site is hij slechts gebonden aan een middelenverbintenis met betrekking tot de werking en de continuïteit van de Site.
Rhumantic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor :
de snelheden van de toegang tot de Site, de snelheden van het openen en raadplegen van de pagina's van de Site, externe vertragingen, de opschorting of ontoegankelijkheid van de Site,
feiten als gevolg van een geval van overmacht of feiten van derden, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie en in het bijzonder die hieronder, storingen en problemen van technische aard met betrekking tot het materieel, de programma's, de software, van het internetnetwerk dat, indien nodig, kan leiden tot de opschorting of beëindiging van de Services,
indien de Service die door de Site wordt aangeboden niet compatibel blijkt te zijn of storingen heeft in bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of apparatuur die u gebruikt,
dienstonderbrekingen in verband met de grillen van het internetnetwerk en/of onderhoudswerkzaamheden.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Site.

Rhumantic behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, een Service of alle aangeboden Services van de Site tijdelijk of permanent stop te zetten zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

De inhoud die op de Site ter beschikking wordt gesteld, is louter informatief en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie die op de Site wordt verspreid, vormt in geen geval een verbintenis van Rhumantic. Rhumantic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van het gebruik van deze informatie, en in het algemeen van de Diensten die aan de Gebruiker op de Site ter beschikking worden gesteld.
Gebruikers worden eraan herinnerd dat het verboden is om via de Site illegale, schadelijke, lasterlijke, pornografische, haatdragende, racistische of anderszins beledigende informatie te publiceren of over te dragen aan de menselijke waardigheid.
Rhumantic behoudt zich tevens het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om haar rechten af te dwingen.