zo'Rhumantic

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgesloten door, enerzijds, Rhumantic SRL, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Brussel onder nummer 0777.857.351; en, anderzijds, elke natuurlijke of rechtspersoon die producten wil kopen die op de markt worden gebracht door Rhumantic, hierna te noemen "de Klant".

Inleiding

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de Klant Rhumanticen de Klant, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop. Op het ogenblik van de bestelling erkent de Klant dat hij ze gelezen heeft en aanvaardt hij ze zonder voorbehoud. De aanvaarding van deze voorwaarden kan alleen maar volledig zijn. Elk lidmaatschap met voorbehoud wordt als nietig beschouwd.

Zij gelden zowel voor particulieren als voor beroepsbeoefenaren die een bestelling plaatsen, met dien verstande dat sommige bepalingen, zoals het herroepingsrecht, niet van toepassing zijn op beroepsbeoefenaren.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere schriftelijke algemene of bijzondere voorwaarden, die niet uitdrukkelijk zouden zijn aanvaard door Rhumantic.

Rhumantic behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de klant.

1- Bestellingen

Om een bestelling te plaatsen voor een product van de site www.Rhumantic.bede Klant is niet verplicht een klantaccount aan te maken. De Klant kan een bestelling plaatsen zonder voorafgaande identificatie, maar is wel verplicht een formulier in te vullen om de nodige informatie voor de bestelling en de levering te vermelden, namelijk: naam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Om de kwaliteit en de veiligheid van de levering te waarborgen, kan op een later tijdstip aanvullende informatie worden gevraagd.

De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die bij de bestelling wordt doorgegeven en zal dus de gevolgen op zich nemen in het geval dat foutieve informatie de levering van het (de) product(en) onmogelijk heeft gemaakt. Niet-geleverde producten worden dan teruggestuurd naar Rhumantic. De verzendingskosten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

Door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken, valideert de Klant zijn bestelling definitief en geeft hij blijk van zijn verbintenis om het bedrag van zijn bestelling volledig te betalen, en van zijn aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Een samenvatting van de bestelling wordt dan zowel op het scherm als per e-mail aan de Klant gecommuniceerd. De elektronische registers die worden bijgehouden door Rhumanticvormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

Verkoop vanaf de site www.Rhumantic.be wordt pas geacht te zijn afgesloten na ontvangst van de betaling van het orderbedrag door Rhumantic. Rhumantic behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te annuleren.

2. Beschikbaarheid van producten

De producten zijn leverbaar binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, en worden verzonden volgens de volgorde van binnenkomst van de bestellingen. RhumanticControleer bij ontvangst van de bestelling de beschikbaarheid van het (de) bestelde product(en). 

In het geval van een bestelling van een product dat niet op voorraad is, Rhumantic zal de Klant zo snel mogelijk per e-mail informeren en kan een gelijkwaardig product (in prijs en/of waarde) aanbieden. De Klant is vrij om het aanbod al dan niet te aanvaarden en is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze. Het advies van Rhumantic zal niet onderworpen zijn aan enige claims. 

In geval van een geannuleerde verkoop zal de Klant het door hem betaalde bedrag terugbetaald krijgen binnen 14 dagen na de datum waarop Rhumanticde Klant op de hoogte werd gebracht van de onbeschikbaarheid van het product.

3. Product prijzen

De prijzen van elk product worden op de site weergegeven in euro's, inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. De artikelen worden gefactureerd in euro's op basis van de op de site aangegeven prijzen op het moment van de bestelling.

De uiteindelijke prijs van de bestelling is inclusief de prijs van de producten met BTW en de verzendkosten.

De betaling moet volledig worden uitgevoerd zodra de bestelling op de site wordt ingevoerd.

De op de site gepresenteerde tariefvoorwaarden zijn alleen geldig voor zendingen naar België.

4- Betaling

De prijs die aan de Klant wordt gefactureerd is de prijs die op het moment van de bestelling op de site is aangegeven en op de orderbevestiging is vermeld.

De verkoop wordt pas als effectief beschouwd na ontvangst van de volledige betaling van het bedrag van de bestelling door Rhumantic. 

In geval van weigering van betaling wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Rhumantickan ook elke bestelling van een Klant waarmee een betwisting over de betaling bestaat, worden geannuleerd.

Een gedetailleerde factuur zal naar de Klant worden gestuurd in zijn pakket. De vermelding van het bedrag van de BTW geeft de beroepsbeoefenaren in bepaalde gevallen de mogelijkheid om deze terug te vorderen.

5- Betalingswijze

Betalingen worden gedaan in euro's, netto, en zonder korting.
De klant betaalt zijn bestelling met een creditcard op de website van de verkoper. De betaling gebeurt via een onafhankelijke en veilige betalingsoplossing. De bankgegevens die bij de betaling worden verstrekt, zijn gecodeerd en kunnen door geen enkele derde partij worden gelezen.

De creditcard die gebruikt is om de bestelling te betalen, wordt onmiddellijk gedebiteerd op het moment van de bestelling. In geval van weigering van betaling dient de klant contact op te nemen met zijn bank. 

Rhumantic is niet verantwoordelijk voor een storing op het moment van betaling.

6- Verzending en levering

De producten worden uitsluitend op Belgische fysieke adressen geleverd. 

De leveringen vinden plaats bij de klant thuis. Rhumantic heeft voor deze leveringsmethode gekozen voor het GLS-aanbod. Deze aanbieding heeft een pakketnummer waarmee u de levering van het pakket kunt volgen.

De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. Zij worden aangegeven op het ogenblik van de bestelling en worden geacht onherroepelijk door de Klant te zijn aanvaard. De prijs van de levering wordt gefactureerd naast de prijs van de produkten, en is vast. Thuisbezorging wordt aan de Klant gefactureerd tegen € 6,00 inclusief BTW.

De producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres. De Klant is verantwoordelijk in geval van foutieve informatie en zal alle mogelijke verzendingskosten moeten betalen.

De leveringstermijn begint op de datum van ontvangst van de bestelling. Als het bestelde artikel op voorraad is, bedraagt de levertijd ongeveer 10 (tien) dagen. Levering binnen de termijnen kan alleen plaatsvinden als de Klant op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van Rhumantic.

Behoudens andersluidende bepalingen in het contract worden de leveringstermijnen slechts bij wijze van indicatie vermeld en kan elke vertraging geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot welke vergoeding dan ook.

Elk geval van overmacht of toeval schort de verplichtingen van de verkoper op en ontslaat hem van elke verantwoordelijkheid in geval van laattijdige levering of onmogelijkheid tot levering. In dergelijke gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor om het contract te annuleren, zonder dat hij aansprakelijk is voor schade.

De Klant is verplicht om de integriteit van zijn bestelling en alle artikelen waaruit deze bestaat te waarborgen bij ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert, om indien nodig een reservering te maken.

In het geval dat de Klant enige twijfel heeft over de staat van de inhoud van de bestelling, is hij verplicht om de goederen te weigeren bij ontvangst van de bestelling. Elk geweigerd product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de vervoerder worden overhandigd. De Klant moet binnen 7 dagen na de levering per e-mail informerenRhumantic. 

Rhumantic verbindt zich ertoe bijzondere zorg te besteden aan de verpakking van elk van haar bestellingen en ervoor te zorgen dat haar producten veilig worden verpakt.

7- Garantie

Elk verkocht product profiteert van de wettelijke bepalingen van de garantie van verborgen gebreken en de wettelijke garantie van conformiteit. De garantie is van toepassing op vertoon van de aankoopfactuur.

Defecten en schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage, door oneigenlijk gebruik, door wijzigingen die niet zijn voorzien of gespecificeerd door Rhumanticzijn uitgesloten van de garantie.

Voor alle garantieclaims moet het product worden verzonden naar Rhumantic- Avenue Le marinel 160 in 1040 Etterbeek. Het pakket moet vergezeld gaan van een kopie van de factuur en een verklarende brief waarin het probleem wordt gespecificeerd.

In ieder geval moet de Klant het product zo houden dat het geschikt blijft voor een eventuele nieuwe marketing - de originele verpakking die essentieel is voor de wederverkoop moet worden bewaard -, totdat de aanvaarding van de retourzending geformuleerd door een e-mail verzonden door Rhumantic.

In geval van garantie, voor zover het product erkend wordt als een verborgen gebrek of een gebrek aan conformiteit en de garantie wordt geactiveerd, zijn de door de klant gemaakte kosten voor het terugsturen van de garantieclaim en de kosten voor het opnieuw verzenden van een nieuw product ten laste van Rhumantic.

Anderzijds wordt het product, voor zover de garantie niet wordt erkend, op kosten van de klant geretourneerd. De kosten voor het terugsturen van het product voor de garantieclaim zijn ook voor rekening van de klant.

8- Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wet heeft de klant het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. Indien bovengenoemde termijn op een zaterdag, zondag, feestdag of feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. In het geval van een bestelling die betrekking heeft op meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd en waarvan de levering over een bepaalde periode wordt gespreid, loopt de periode vanaf de ontvangst van het laatste product.

De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Binnen deze termijn moet de Klant zijn voornemen om zich terug te trekken per e-mail of via het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is gevoegd, kenbaar maken en het geleverde product op zijn kosten en risico terugsturen naar het adres van de verkoper, Marinelaan 160 - 1040 Etterbeek.

De producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, evenals de originele factuur.

Producten die op deze manier worden geretourneerd, mogen niet uitgepakt, niet verzegeld of op enigerlei wijze gebruikt zijn.

Onvolledige, beschadigde of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

De waarde van de geretourneerde producten, zoals vermeld op de factuur, zal binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de producten in hun staat aan de klant worden terugbetaald, verminderd met de initiële verzendkosten van de levering.

Dit verzakingsrecht behoort niet toe aan de professionele cliënt.

9- Vertrouwelijkheid

Alle bepalingen met betrekking tot het privacybeleid kunnen worden geraadpleegd in onze wettelijke verklaring, die op elk moment vanaf de site kan worden geraadpleegd. www.Rhumantic.be .

10 Bescherming van minderjarigen en zwangere vrouwen

In overeenstemming met de geldende wetgeving in België is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verboden. De Klant verbindt zich ertoe om minstens 18 jaar oud te zijn bij het plaatsen van een bestelling op de website van de verkoper.

Door het plaatsen van een bestelling op onze site en het aanvinken van het juiste vakje, gaat u ermee akkoord dat u op de datum van de bestelling ten minste de wettelijke leeftijd heeft bereikt.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet met mate.

De consumptie van alcoholische dranken tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind.

11- geschillenbeslechting

Onze contractuele voorwaarden en hun uitvoering zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen de jurisdictie van onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden kan worden verkregen via de link http://ec.europa.eu/odr maar wij behouden ons het recht voor om elk geschil uitsluitend aan de rechter voor te leggen.